Menu Zavřeno

Veřejné zdravotnictví

Studium je jednooborové, ke získání kvalifikace asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví. Studium je zaměřené na ochranu a zlepšování zdraví populace prostřednistvím výchovy ke zdraví, podpory zdraví, výzkumu a strategie prevence chorob, na znalost a aplikaci multidisciplinárních a interdisciplinárních populačně podložených a orientovaných metod výzkumu, výuky, služeb a praktické aplikace různých vědních disciplín. Absolvent je schopen sledovat a hodnotit zdravotní stav populace ve vztahu k životnímu a pracovnímu prostředí a způsobu života, psychosociálním a kulturním faktorům a jejich vlivu na zdraví a choroby, usměrňovat ochranu a podporu zdraví lidí a aplikovat principy podpory zdraví při organizaci péče o zdraví, používat epidemiologické principy a metody a statistické techniky ke získávání vědeckých poznatků a odhadu zdravotních potřeb komunity, jako i plánování a vyhodnocování programů na ochranu a podporu zdraví lidí, pracovat v multidisciplinárních týmech, připravovat podklady a aplikovat v praxi úpravy v oblasti veřejného zdraví, používat metody zdravotní inspekce.

Bakalářské studium

denní kombinované studium (tříleté), externí studium (čtyřleté) • garant: prof. MVDr. Peter Juriš, CSc.
Podmínky přijetí: ukončená střední škola s maturitou, zdravotní způsobilost ke studiu

Vyučované předměty

Anatómia • Fyziológia • Biológia • Biochémia • Komunikácia a PR v zdravotníctve • Biofyzika • Základy ošetrovateľstva • Patologická anatómia • Patologická fyziológia • Mikrobiológia • Objektivizácia faktorov životného prostredia • Základy verejného zdravotníctva • Aplikovaný výskum • Epidemiológia (všeob.) • Nozokomiálne infekcie • Mikrobiológia – virológia • Prevencia kardiovaskulárnych chorôb • Prevencia respiračných chorôb • Prevencia onkologických chorôb • Starostlivosť o matku a dieťa • Infekčné choroby • Mikrobiológia – bakteriológia • Epidemiológia (špec.) • Vzťahy s verejnosťou • Náhle situácie vo VZ • Personálny management • Medzinárodné VZ • Afaziológia • Tropické choroby • Hygiena detí a mládeže • Hygiena životného prostredia • Preventívne pracovné lekárstvo • Hygiena výživy • Hygiena zdravotníckych zariadení • Zdravotnícky manažment • Seminár k bakalárskej práci

Navazující magisterské studium

externí studium (2,5leté) • garant: prof. MVDr. Peter Juriš, CSc.
Podmínky přijetí: ukončené bakalářské studium v oboru VZ

Vyučované předměty

Epidemiológia • Ekológia človeka • Dietológia, preventívna výživa a nutričná diagnostika • Nemocničná hygiena • Zdravotná politika • Farmakológia • Základy klinických disciplín so zameraním na prevenciu chorôb • Imunológia • Toxikológia a choroby z povolania • Medzinárodné verejné zdravotníctvo • Ekonómia zdravotníctva • Manažment zdravotníckych zariadení • Poisťovníctvo • Právne aspekty verejného zdravotníctva • Ochrana zdravia,Vzťahy s verejnosťou • Mediálna komunikácia vo verejnom zdravotníctve • Sociálne aspekty zdravotníckej starostlivosti • Zdravotné systémy vo svete • Diplomový seminár • Lieková politika • Úvod do farmakoekonomiky • Základy vedecko-výskumnej činnosti

V akademickém roce 2022/2023 se neotevírá.