Menu Zavřeno

Urgentní zdravotní péče

Studium je jednooborové. Absolventi získávají kvalifikaci k výkonu zdravotnického povolání zdravotnický záchranář s uplatněním především ve zdravotnické záchranné službě, na pracovištích akutní medicíny (urgentní příjmy, ARO, JIP) a dalších složkách integrovaného záchranného systému. Zdravotnický záchranář je kompetentní samostatně a bez odborného dohledu poskytovat neodkladnou péči v rozsahu stanoveném legislativou.

Bakalářské studium

denní kombinované studium (tříleté), externí studium (čtyřleté) • garant: doc. MUDr. Mgr. Jan Bydžovský, DiS., PhD.
Podmínky přijetí: ukončená SŠ s maturitou, zdravotní způsobilost ke studiu

Vyučované předměty

1. ročník:   Anatomie (Zk) • Fyziologie (Zk) • Biofyzika (KZ) • Předlekářská první pomoc (Zk) • Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena (KZ) • Psychologie všeobecná, vývojová a zdravotnická (Zk) • Komunikace a krizová komunikace (Z) • Latinská terminologie (KZ) • Teorie ošetřovatelství (KZ) • Ošetřovatelské techniky ve standardní péči I-II (KZ, Zk) • Odborný anglický jazyk I-II (KZ, Zk) • Kondiční příprava I-II (Z, Z) • Ošetřovatelský proces a potřeby člověka (Zk) • Patologie (KZ) • Patofyziologie (KZ) • Klinická propedeutika (Zk) • Biologie a genetika (Z) • Biochemie (Z) • Veřejné zdravotnictví (KZ) • Etika ve zdravotnictví (Z) • Praktické lékařství a komunitní péče (KZ) • Urgentní medicína a medicína katastrof I (KZ) • Technika v urgentní medicíně (KZ) • Základy pedagogiky a edukace (Z) • Zimní horská služba – kurz (KZ) • Letní horská služba – kurz (KZ) • Vodní záchrana – kurz (Z) • Odborná praxe I-II (KZ, KZ)

2. ročník:  Urgentní medicína a medicína katastrof II-III (Zk, KZ) • Farmakologie a toxikologie (Zk) • Neurologie a rehabilitace (Zk) • Pediatrie (Zk) • Vnitřní lékařství I-II (KZ, Zk) • Chirurgie a traumatologie I-II (KZ, Zk) • Ošetřovatelské techniky v neodkladné péči I-II (KZ, Zk) • Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech I-II (KZ, Zk) • Operační řízení a základy kartografie a topografie (Zk) • Výzkum a statistika ve zdravotnictví (KZ) • Seminář k bakalářské práci (Z) • Informační a komunikační technologie (Z) • Sociologie zdravotnictví (Z) • Gynekologie a porodnictví (Zk) • Základy radiologie a radiační ochrana (Z) • Management ve zdravotnictví (KZ) • Anesteziologie, algeziologie a intenzivní péče (Zk) • Odborná praxe III-IV (KZ, KZ)

3. ročník:  Urgentní medicína a medicína katastrof IV (Zk) • Psychiatrie (Zk) • Infekční choroby (Zk) • Vybrané kapitoly z lékařských oborů (Zk) • EKG diagnostika (KZ) • Diferenciální diagnostika (KZ) • Geriatrie a paliativní péče (Zk) • Hematologie a transfuzní lékařství (KZ) • Transkulturní ošetřovatelství (KZ) • Integrovaný záchranný systém a krizový management (Zk) • Soudní lékařství (KZ) • Zdravotnické právo (KZ) • Odborná praxe V-VI (KZ, KZ) • povinně volitelné předměty:  Profesní sebeobrana (Z) • Bezpečné řízení sanitních vozidel (Z) • Medicína v extrémních podmínkách (Z) • Kazuistiky ze ZZS (Z)

Uvedené rozložení předmětů do 3 ročníků odpovídá denní formě studia (v externí 4 roky).         
Z = zápočet, KZ = klasifikovaný zápočet, Zk = zkouška