Menu Zavřeno

Urgentní zdravotní péče

Studium je jednooborové. Absolventi získávají kvalifikaci k výkonu zdravotnického povolání zdravotnický záchranář s uplatněním především ve zdravotnické záchranné službě, na pracovištích akutní medicíny (urgentní příjmy, ARO, JIP) a dalších složkách integrovaného záchranného systému. Zdravotnický záchranář je kompetentní samostatně a bez odborného dohledu poskytovat neodkladnou péči v rozsahu stanoveném legislativou.

Bakalářské studium

denní kombinované studium (tříleté), externí studium (čtyřleté) • garant: doc. MUDr. Mgr. Jan Bydžovský, DiS., PhD.
Podmínky přijetí: ukončená SŠ s maturitou, zdravotní způsobilost ke studiu

Vyučované předměty

Anatomie a fyziologie • Biofyzika a radiologie • Předlekářská první pomoc • Mikrobiologie, epidemiologia a hygiena • Psychologie a komuikace • Základy pedagogiky • Latinská terminologie • Kondiční příprava • Teorie ošetřovatelství • Ošetřovatelské techniky ve standardní péči • Odborný anglický jazyk • Patologie a patofyziologie • Klinická propedeutika • Biologie a genetika • Biochemie • Informační a komunikační technologie • Veřejné zdravotnictví • Filozofie a etika • Sociologie zdravotnictví • Management ve zdravotnictví • Technika v urgentní medicíně • Civilizační choroby • Urgentní medicína a medicína katastrof • Zimní horská služba (kurz) • Letní horská služba (kurz) • Vodní záchrana (kurz) • Odborná praxe • Vnitřní lékařství • Chirurgie a traumatologie • Ošetřovatelské techniky v neodkladné péči • Ošetřovatelství v akutních a kritických stavech • Farmakologie a toxikologie • Výzkum a statistika ve zdravotnictví • Operační řízení a základy kartografie a topografie • Seminář k bakalářské práci • Pediatrie • Gynekologie a porodnictví • Radiodiagnostika • Psychiatrie • Infekční choroby • Vybrané kapitoly z lékařských oborů • EKG diagnostika • Diferenciální diagnostika • Anesteziologie, algeziologie a intenzivní péče • Krizový management a integrovaný záchranný systém • Soudní lékařství • Zdravotnické právo • Ošetřování chronických ran • Problematika CBRNE • Geriatrie a paliativní péče • Multikulturní ošetřovatelství • Základy komunikace s neslyšícími • Profesní sebeobrana • Základy pscyhoterapie a krizové intervence • Sportovní a rekondiční masáž