Menu Zavřeno

Sociální práce

Studium je jednooborové, zaměřené na profesní přípravu pro oblast sociální práce včetně veřejné správy. Studium v oboru sociální práce připravuje vysokoškolsky vzdělané, samostatné pracovníky schopné zabezpečovat, koordinovat a přímo poskytovat sociální péči a sociální služby, opravňuje absolventa studia vykonávat praktickou sociální práci v institucích, organizovat, řídit a zabezpečovat rozvoj sociální práce.

Bakalářské studium

externí studium (čtyřleté) • garant: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
Podmínky přijetí: ukončená střední škola s maturitou. Absolventi oboru Sociální práce na VOŠ mohou absolvovat individuální studium.

Vyučované předměty

Kazuistický seminár • Metódy sociálnej práce s jednotlivcom • Občianske právo • Odborná prax • Projektovanie v sociálnej práci • Psychológia osobnosti • Ročníková práca • Rodinné právo • Seminár k bakalárskej práci • Seminárna práca • Sociálna patológia • Sociálna pedagogika • Sociálna práca s marginalizovanými rómskymi komunitami • Sociálna práca s osobami s ŤZP • Sociálna práca s rodinou • Sociálna práca v neziskovom sektore • Sociálna práca vo verejnej správe • Sociálna prevencia • Sociálne služby • Sociálne zabezpečenie • Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela • Sociológia • Správne právo • SPV – komunikácia • SPV – sebapoznanie a sebahodnotenie • Špecializovaná odborná prax (zariadenie SPODaSK) • Špeciálna a liečebná pedagogika • Teória a základy sociálnej práce • Terénna sociálna práca • Úvod do sociálnej politiky • Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce • Všeobecná psychológia • Vývinová psychológia • Základy etiky • Základy filozofie • Základy výskumu v sociálnych vedách • Pediatria pre sociálnu prácu • Psychiatria pre sociálnu prácu • Psychopatológia pre sociálnu prácu • Sociálna práca s nezamestnanými • Sociálna práca s obeťami násilia • Sociálna práca s osobami vyššieho veku • Sociálna práca so závislými • Somatológia • Základy ekonomiky pre sociálnych pracovníkov • Základy prvej pomoci • Andragogika • Arteterapia • Medzikulturálna sociálna práca

Navazující magisterské studium

externí studium (tříleté) • garant: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.

Rigorózní řízení

> pokyny a odkazy na formuláře