Menu Zavřeno

Sociální práce

Studium je jednooborové, zaměřené na profesní přípravu pro oblast sociální práce včetně veřejné správy. Studium v oboru sociální práce připravuje vysokoškolsky vzdělané, samostatné pracovníky schopné zabezpečovat, koordinovat a přímo poskytovat sociální péči a sociální služby, opravňuje absolventa studia vykonávat praktickou sociální práci v institucích, organizovat, řídit a zabezpečovat rozvoj sociální práce.


Bakalářské studium

externí studium (čtyřleté) • garant: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
Podmínky přijetí: ukončená střední škola s maturitou.
Datum poslední změny studijního programu: 30. 11. 2018 (akreditace na dobu neurčitou)

Vyučované předměty

Kazuistický seminár • Metódy sociálnej práce s jednotlivcom • Občianske právo • Odborná prax • Projektovanie v sociálnej práci • Psychológia osobnosti • Ročníková práca • Rodinné právo • Seminár k bakalárskej práci • Seminárna práca • Sociálna patológia • Sociálna pedagogika • Sociálna práca s marginalizovanými rómskymi komunitami • Sociálna práca s osobami s ŤZP • Sociálna práca s rodinou • Sociálna práca v neziskovom sektore • Sociálna práca vo verejnej správe • Sociálna prevencia • Sociálne služby • Sociálne zabezpečenie • Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela • Sociológia • Správne právo • SPV – komunikácia • SPV – sebapoznanie a sebahodnotenie • Špecializovaná odborná prax (zariadenie SPODaSK) • Špeciálna a liečebná pedagogika • Teória a základy sociálnej práce • Terénna sociálna práca • Úvod do sociálnej politiky • Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce • Všeobecná psychológia • Vývinová psychológia • Základy etiky • Základy filozofie • Základy výskumu v sociálnych vedách • Pediatria pre sociálnu prácu • Psychiatria pre sociálnu prácu • Psychopatológia pre sociálnu prácu • Sociálna práca s nezamestnanými • Sociálna práca s obeťami násilia • Sociálna práca s osobami vyššieho veku • Sociálna práca so závislými • Somatológia • Základy ekonomiky pre sociálnych pracovníkov • Základy prvej pomoci • Andragogika • Arteterapia • Medzikulturálna sociálna práca

Navazující magisterské studium

externí studium (tříleté) • garant: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
Podmínky přijetí: vysokoškolské vzdělání I. stupně (Bc.) v oboru Sociální práce, případně příbuzném oboru (zejm. Andragogika, Sociální pedagogika, Sociální psychologie).
Datum poslední změny studijního programu: 30. 11. 2018 (akreditace na dobu neurčitou)

Rigorózní řízení

> pokyny a odkazy na formuláře


Organizace studia

Studijní poradce:  doc. PhDr. Emília Vranková, PhD.

Možnost osobní schůzky během přítomnosti v Příbrami dle rozvrhu nebo on-line v pracovní den 8-10 hod. a 16.19 hod. přes Skype po předchozí domluvě na e-mailu vrankova.emilia@gmail.com (též Skype jméno).

Garant studia:  prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel

Možnost osobního setkání během přítomnosti v Příbrami dle rozvrhu. Konzultace prostřednictvím e-mailu andrej.matel@gmail.com nebo telefonu +421 911 565 136.


Zápisy ze setkání oboru sociální práce

18. 10. 2019, 3. 10. 2020, 8. 10. 2021