Menu Zavřeno

Ošetřovatelství

Studium je jednooborové. Vzdělávací program tvoří ošetřovatelské, medicínské, behaviorální a manažerské poznatky navazující na teoretické vědomosti a praktické dovednosti získané v předchozím středoškolském studiu a v ošetřovatelské praxi. Během studia mohou sestry zároveň získat specializaci komunitní sestra akreditovanou MZ ČR.

Bakalářské studium

denní kombinované studium (tříleté), externí studium (čtyřleté) • garant: prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD.
Podmínky přijetí: ukončená SZŠ nebo VOŠZ, zdravotní způsobilost ke studiu.

Vyučované předměty

Anatómia a fyziológia • Biochémia • Dietetika • Farmakológia • Biofyzika a rádiológia • Informatika v zdravotníctve • Klinická propedeutika • Klinické cvičenia I.-VIII. • Komunikácia v ošetrovateľstve • Komunitné ošetrovateľstvo • Letná prax I.-III. • Manažment v ošetrovateľstve • Mikrobiológia – bakteriológia, virológia a parazitológia • Obhajoba bakalárskej práce • Ošetrovateľské postupy a techniky I.-III. • Ošetrovateľstvo I.-III. • Ošetrovateľstvo v anestéziológii a intenzívnej medicíne • Ošetrovateľstvo v geriatrii • Ošetrovateľstvo v gynekológii a pôrodníctve I.-II. • Ošetrovateľstvo v chirurgii I.-II. • Ošetrovateľstvo v internej medicíne I.-II. • Ošetrovateľstvo v neurológii • Ošetrovateľstvo v onkológii • Ošetrovateľstvo v pediatrii I.-II. • Ošetrovateľstvo v starostlivosti o mentálne zdravie a v psychiatrii • Ošetrovateľstvo vo vybraných medicínskych odboroch • Patológia • Pedagogika v ošetrovateľstve • Potreby pacientov a ošetrovateľský proces I.-II. • Právne aspekty ošetrovateľstva • Preventívna medicína • Profesijná etika • Prvá pomoc • Seminár k záverečnej práci I.-II. • Sociológia v zdravotníctve • Súvislá odborná prax I.-VIII. • Všeobecná a vývinová psychológia • Výskum v ošetrovateľstve • Základy administratívy • Zdravotná výchova, výchova k zdraviu • Zdravotnícka a sociálna psychológia • Lekárska terminológia • Ošetrovateľstvo vo fyzioterapii • Paliatívna a hospicová starostlivosť • Prevencia drogovej závislosti • Sociálna a zdravotnícka legislatíva • Transkultúrne ošetrovateľstvo • Verejné zdravotníctvo • Zdravotná starostlivosť o rizikové skupiny obyvateľstva

Navazující magisterské studium (organizuje Bratislava)

externí studim (2,5leté) • garant: prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD. • výuka přizpůsobena potřebám českých studentů
Podmínky přijetí: ukončené bakalářské studium v oboru Ošetřovatelství