Menu Zavřeno

O nás

O univerzitě

VŠZaSP sv. Alžbety působí jako nezisková organizace registrovaná na KÚ v Bratislavě dne 21. 10. 2002 pod č. OVVS-673/54/2002-NO pod názvem Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. Oprávněna působit jako soukromá vysoká škola je na základě udělení státního souhlasu Slovenské republiky usnesením č. 891 z 24. 9. 2013, s účinností od 24. 9. 2003.

Zakladateli jsou soukromé osoby ve spolupráci s Nadací na podporu výchovy a vzdělávání na Fakultě zdravotnictví a sociální práce Trnavské univerzity v Trnavě. Dlouhodobým záměrem vysoké školy je napomoci integraci Slovenské republiky do Evropské unie v oblasti zdravotnického vysokého školství a výchovy zdravotnických pracovníků, a to zejména v oblasti veřejného zdravotnictví a sociální práce, ošetřovatelství, rehabilitace, laboratorních vyšetřovacích metod pro domácí, státní, veřejné, soukromé, církevní a zahraniční zařízení a státní, veřejné, soukromé, církevní zařízení sociální práce a mise v zahraničí.

Vysoká škola působí v duchu křesťanského humanismu se zaměřením na základní principy křesťanské zdravotnické etiky a šíří odkaz sv. Alžběty, bratislavské rodačky, sloužit nemocným a chudým bez rozdílu rasy, národnosti a náboženství. Vysoká škola zabezpečuje vzdělávání, vědeckou výchovu a vědecký výzkum, jako i praktické činnosti u studentů ve všech třech stupních vysokoškolského vzdělávání. Vede své studenty a učitele k zásadám křesťanské etiky a humanismu, s odkazem chránit život od početí po důstojnou přirozenou smrt a naplnit tak odkaz sv. Alžběty, velké osobnosti evropského zdravotnictví a sociální práce.

VŠZaSP sv. Alžbety je od března 2011 řádným členem EUA – Evropské asociace univerzit. V roce 2010 získala na Slovensku Cenu ministra školství za vědu a výzkum. Zároveň získala i ocenění nadace Člověk v tísni za humanitární projekty a ochranu lidských práv ve třetím světě.

Na klinické, praktické a vědecké práci univerzity se podílí učitelé a vědecký tým složený z pracovníků 22 zemí. Na vysoké škole vyučuje 60 domácích a 10 zahraničních profesorů, 327 docentů a 435 dalších učitelů s titulem PhD.

Vysoká škola také pomáhá, zastřešuje přibližně 55 sociálních a zdravotnických projektů na pomoc nemocným a chudým.

zřizovatel:   Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír KRČMÉRY, DrSc.

rektor:   Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj BENCA, PhD., MPH

prorektor pro právní záležitosti:   prof. JUDr. Vojtech TKÁČ, CSc.
prorektorka pro studijní záležitosti:   prof. MUDr. Mariana MRÁZOVÁ, PhD., MPH, MHA
prorektor pro pedagogickou činnost:   prof. MVDr. Peter JURIŠ, CSc.

kvestor:   Mgr. Rastislav HOCHMAN

Další orgány univerzity

Sv. Alžběta Durynská (Uherská) je hlavní patronkou Durynska a Saska, princezna, dcera uherského krále Ondřeje II. z rodu Arpádovců. Narodila se na Bratislavském hradě v roce 1207. Jako 13letá se vdala za Ludvíka IV. Oba byli vzornými panovníky, zakládali chudobince po celém tehdejším Uhersku, včetně Slovenska. Podporovali chudé a nemocné, zaměstnávali je na svém dvoře. Snažili se odstranit sociální nerovnost změnou mezilidských vztahů, respektováním lidské důstojnosti a přiznáním práv každému člověku. Alžběta je známá jako kmotra durynských chudých a jako pečovatelka o nemocné a opuštěné, které vlastnoručně myla a ošetřovala. Po smrti manžela musela opustit durynský dvůr a své tři děti dala do výchovy. Sama se stala jednou z chudých. Byla ctitelkou sv. Františka, začala zakládat útulky pro nemocné, chudé a opuštěné jako františkánská řeholní sestra. Zemřela roku 1231 ve věku necelých 25 let v klášteře, který založila. Je patronkou sociální práce a také naší vysoké školy.

O ústavu

Pobočka Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava n. o., byla v Příbrami zřízena jako detašované pracoviště od akademického roku 2006/2007. Výuka vzdělávacích programů Ošetřovatelství a Fyzioterapie byla realizována v prostorách SZŠ a VOŠ zdravotnické, Jiráskovy sady 113, až do října roku 2011. V červnu 2011 akademický senát detašovanému pracovišti Příbram schválil patrona sv. Jana Nepomuka Neumanna, proto od akademického roku 2011/2012 bylo detašované pracoviště přejmenováno na Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, který sídlí v historické budově bývalého rektorátu Vysoké školy báňské, Jiráskovy sady 240. V současné době na základě kladného výsledku akreditace nabízí vzdělání v oborech Ošetřovatelství, Sociální práce a Urgentní zdravotní péče v denní a externí formě studia.

Sv. Jan Nepomuk Neumann
(* 28. 3. 1811, Prachatice – † 5. 1. 1860, Filadelfie)

Svatý Jan se narodil v Prachaticích v rodině české matky a německého otce. Jeho tatínek Filip přišel z Obernburgu nad Mohanem, kde se narodil v roce 1774. V Prachaticích se stal punčochářským mistrem. Uzavřel zde první manželství s dcerou prachatického měšťana, ta však zemřela po dvou letech manželství. Filip se po čase oženil znovu s Anežkou Lebischovou, dcerou sedlářského mistra. Z tohoto manželství se jako čtvrtý ze sedmi dětí narodil i Jan. Ten po návštěvě základní školy v Prachaticích, studiu v Českých Budějovicích a v Praze odjel do USA, kde působil jako misionář. Stal se biskupem ve Filadelfii, proslul nesmírnou horlivostí, vzdělaností, obětavostí, mírností, skromností a stavební činorodostí. Dodnes je brán jako zakladatel církevního školství v USA. O jeho heroickém životním nasazení svědčí mimo jiné i to, že zemřel na ulici cestou na poštu v naprostém vyčerpání ve svých 49 letech. Už v roce 1886 byl zahájen proces svatořečení, roku 1963 byl prohlášen za blahoslaveného a v roce 1977 za svatého. Katolická církev slaví jeho svátek 5. ledna. Ctěn je zejména v USA, České republice, Německu a Rakousku. Je mu zasvěcena řada kostelů a kaplí, převážně v USA. Je pohřben v kryptě National shrine ve Filadelfii, kde působil.