Menu Zavřeno

Termíny zápisů ke studiu pro akademický rok 2021/2022

Vážení studenti a uchazeči,

dovolujeme si Vás informovat o termínech zápisů pro akademický rok 2021/2022, které se uskuteční ve dnech 13.-17.9.2021 v Aule vysoké školy, Jiráskovy sady 240, Příbram, v 1. poschodí, a to následovně:

13. 9. 2021

Sociální práce – Bc. stupeň, 1. ročník (uchazeči)
A-M 09:00-10:00
N-Z 10:00-11:00

Ošetřovatelství – Bc. stupeň, 1. ročník (uchazeči)
A-J 11:00-12:00
K-Ř 13:00-14:00
S-Ž 14:00-15:00

Urgentní zdravotní péče – Bc. stupeň, 1. ročník (uchazeči)
A-Ž 15:00-16:30
(Po zapsání prosíme neodcházet, proběhne schůzka s garantem oboru k předání informací ke studiu, zodpovídání dotazů. První celodenní výukové bloky v říjnu budou ve dnech 8., 16. a 17. 10. 2021.)

Laboratorní vyšetřovací metody + Veřejné zdravotnictví – Bc. stupeň, 1. ročník (uchazeči)
POZOR! Pouze v případě otevření daných oborů
Laboratorní vyšetřovací metody, A-Ž 16:30-17:00
Veřejné zdravotnictví, A-Ž 17:30-18:00

14. 9. 2021

Sociální práce – Mgr. stupeň, 4. ročník (uchazeči)
A-Ž 09:00-10:00

Ošetřovatelství – Mgr. stupeň, 4. ročník (uchazeči)
A-Ž 10:00-11:00

Veřejné zdravotnictví – Mgr. stupeň, 4. ročník (uchazeči)
POZOR! Pouze v případě otevření daného oboru
A-Ž 11:00-12:00

Urgentní zdravotní péče – Bc. stupeň, 2. ročník
A-Ž 13:00-14:00

Urgentní zdravotní péče – Bc. stupeň, 3. ročník
A-Ž 14:00-15:00

Veřejné zdravotnictví – Mgr. stupeň, 5. ročník
A-Ž 15:00-16:00

Veřejné zdravotnictví – Mgr. stupeň, 6. ročník
A-Ž 16:00-16:30

15. 9. 2021

Sociální práce – Bc. stupeň, 2. ročník
A-K 09:00-10:30
L-S 10:30-12:00
Š-Ž 13:00-14:30

Sociální práce – Bc. stupeň, individuální studium (po VOŠ) – zápis do třetího semestru
A-M 14:30-16:00
N-Ž 16:00-17:00

16. 9. 2021

Ošetřovatelství – Bc. stupeň, 2. ročník
A-L 09:00-10:00
M-Ž 10:00-11:00

Ošetřovatelství – Bc. stupeň, individuální studium (po VOŠ) – zápis do třetího semestru
A-M 11:00-12:00
N-Ž 13:00-14:00

Ošetřovatelství – Bc. stupeň, 3. ročník
A-M 14:00-15:00
N-Ž 15:00-16:00

Ošetřovatelství a Sociální práce – Bc. stupeň, 3. ročník – zápis studentů k opakování ročníku a po přerušení studia
A-Ž 16:00-17:00

17. 9. 2021

Sociální práce – Bc. stupeň, 3. ročník
A-Ž 09:00-10:00

Sociální práce – Mgr. stupeň, 5. ročník
A-Ž 10:00-11:00

Sociální práce – Mgr. stupeň, 6. ročník
A-Ž 11:00-12:00

Ošetřovatelství – Mgr. stupeň, 5. ročník
A-Ž 13:00-14:00

Ošetřovatelství – Mgr. stupeň, 6. ročník
A-Ž 14:00-15:00

Na zápis si, prosíme, přineste:

  • respirátor,
  • doklad totožnosti (občanský průkaz),
  • psací potřeby: modré pero (propisku), lepidlo, nůžky,
  • 2 ks průkazové fotografie formátu 35×45 mm,
  • potvrzení o zaplacení poplatků: zápisného a školného za zimní semestr (může být v jedné platbě).

Plánovaná odstávka Moodlu

LMS Moodle bude ke dni 13. 9. 2021, tj. se zahájením zápisů, odstaven za účelem přeinstalování na vyšší verzi a čištění databáze. Opět spuštěn bude s aktuální databází, tj. po proběhnutí všech zápisů a následném obdržení finálních seznamů studentů pro akademický rok 2021/2022 od studijního oddělení.

Změna úředních hodin !

Dne 22.7.2021 od 12:00 – 16:00 hod.

Dne 29.7. 2021 od 09:00 – 16:00 hod

Od 2.8.2021 – do 25.8.2021 škola bude mimo provoz. Kontakt možný e-mailem , eventuelně telefonem.na tel . čísla ( + 421 911 280 194, 607 656 593).

Za pochopení ďěkujeme.

Testování studentů VŠ na SARS-CoV-2

Vážené studentky, vážení studenti,

prosíme, vždy při cestě do školy s sebou mějte buď certifikát o proběhlém očkování proti covid-19 nebo negativní výsledek testu na SARS-CoV-2 ze zdravotnického zařízení ne starší 48 hodin, případně potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech, jinak je nutné se ve škole podrobit antigennímu testu na SARS-CoV-2.

* * *

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (jako příloha č. 2 Usnesení vlády ČR ze dne 19. dubna 2021 č. 393 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví) ve znění Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví jako přílohy č. 5 Usnesení vlády ČR ze dne 3. května 2021 č. 433 o testování studentů vysokých škol (s platností od 24. dubna 2021) nařizuje následující:

I. Osobní přítomnost na vzdělávání na vysoké škole včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoká škola“), vysoká škola umožní studentovi, kterému není jiným mimořádným opatřením zakázána, pouze tehdy,
a) pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) podstoupil ve frekvenci stanovené v čl. V preventivní RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 provedený způsobem podle čl. II s negativním výsledkem, není-li ve čl. III stanoveno jinak.
Podmínka podle písmene b) se nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční výuku nebo jiné individuální činnosti.

II. Vysoké školy jsou povinny zajistit pro své studenty:
a) antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které jsou určené pro sebetestování nebo povolené Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,
b) testování prostřednictvím POC antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb, nebo
c) testování prostřednictvím RT-PCR testů na přítomnost viru SARS-CoV-2, pokud disponují neinvazivními diagnostickými zdravotnickými prostředky in vitro pro provedení samoodběru určenými pro následné provedení testu RT-PCR a pokud mají provedení testu RT-PCR zajištěné u poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v seznamu vyšetřujících laboratoří Státního zdravotního ústavu (http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19).

III. Podmínka podle čl. I písm. b) se považuje za splněnou, pokud osoba doloží, že:
a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
c) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.

IV. Vysoká škola před zahájením preventivního testování podle tohoto mimořádného opatření informuje všechny dotčené studenty o způsobu provádění testování a o pravidlech uvedených v tomto mimořádném opatření.

V. Preventivní testování se provádí ode dne 24. dubna 2021. Preventivní test se provádí s frekvencí jedenkrát za 7 dní. První test se provede první den osobní přítomnosti studenta na vzdělávání. Preventivní test se vždy provádí před zahájením vzdělávání. Nebude-li student přítomen v den termínu testování, testování se u něj provede v den jeho příchodu. Student, který je ubytován v ubytovacím zařízení vysoké školy, je povinen podrobit se testu při příchodu do ubytovacího zařízení, pokud je v něm osobně přítomen dříve než na vzdělávání na vysoké škole.

VI. V případě, že je výsledek preventivního antigenního testu podle čl. II písm. a) pozitivní, předá vysoká škola studentovi potvrzení o pozitivním výsledku. V případě, že je výsledek testu podle čl. II písm. a), b) nebo c) pozitivní, je student povinen bezodkladně opustit prostory vysoké školy nebo jiného místa, ve kterém probíhá vzdělávání, a prostory ubytovacího zařízení vysoké školy; nelze-li jinak, nemusí opustit ubytovací zařízení. Student je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství – ilustrativní vzor pro potvrzení o pozitivním výsledku testu.

VII. Student je povinen informovat vysokou školu o tom, že je výsledek testu podle čl. II, čl. III písm. c) nebo konfirmačního testu podle čl. X pozitivní.

VIII. Vysoká škola v případě pozitivního výsledku testu bezodkladně kontaktuje místně příslušnou krajskou hygienickou stanici nebo Hygienickou stanici hlavního města Prahy a poskytne jí veškerou součinnost.

IX. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství je v případě, že je informován o pozitivním výsledku preventivního antigenního testu podle čl. II písm. a), který si provedla osoba sama nebo jí byl proveden jinou osobou, povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

X. Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu podle čl. II písm. a) se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.

XI. V případě preventivního testování prováděného testem podle čl. II písm. b) a c) platí mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k antigennímu testování obyvatel a k nařizování karantény a izolace obdobně.

XII. Vysoká škola bez zbytečného odkladu v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí agregované údaje o provedeném testování u studentů podle čl. I do aplikace COVID forms App. Hlášení obsahuje minimálně kontaktní osobu, typ testu, celkový počet testovaných osob, počet osob s pozitivním výsledkem testu, počet osob s negativním výsledkem testu a počet neprůkazných testů – návod na zadávání informací o počtu testovaných osob do Covid Forms App pro VŠ. Aplikace je již spuštěna a vysoké školy a jejich fakulty mohou zadávat výsledky testů. 

Protiepidemická opatření na VŠ platná od 10. 5. 2021

S účinností ode dne 3. května 2021 od 00:00 hod. se na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (jako Příloha č. 1 Usnesení vlády ČR ze dne 29. dubna 2021 č. 423) omezuje provoz vysokých škol následujícím způsobem: 

1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky v místnosti více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů posledních ročníků,
b) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, studijního programu veterinární lékařství a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a
c) účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba),

* * *

Souhrn protiepidemických opatření:
• evidence přítomných studentů, uchazečů o studium a pracovníků vysoké školy, popř. dalších přítomných osob pro možnost zpětného trasování,
• dostupná dezinfekce rukou přípravky s virucidní účinností proti obalovaným virům minimálně v místě vstupu do budovy a u vstupu do výukové místnosti, na hygienickém zařízení,
• ochrana dýchacích cest respirátorem třídy nejméně FFP2,
• tam, kde je to možné, využít možnosti výuky ve venkovních prostorách (např. sportovní aktivity),
• výuka při otevřených oknech, tam kde to není možné, důkladné větrání před, v průběhu a po ukončení výuky / zkoušení,
• dezinfekce povrchů přípravky s virucidní účinností proti obalovaným virům během střídání skupin uchazečů o studium/studentů,
• denní úklid na vlhko a dezinfekce povrchů přípravky s virucidní účinností proti obalovaným virům.

Praktická, klinická, laboratorní, experimentální a umělecká výuka:
• ve skupinách po max. 25 osobách (studenti + vyučující), rozestupy min. 1,5 m
• co nejvíc homogenní skupiny studentů, je-li to organizačně možné (omezit střídání členů skupiny na nezbytné minimum).