Menu Zavřeno

Moodle spuštěn – zatím pouze pro vyučující

Vážené studentky, vážení studenti,

spustili jsme systém Moodle aktualizovaný na nejvyšší verzi, dále v něm předpokládáme případně již jen minimální úpravy prováděné za provozu. Do Moodlu se v současnosti lze přihlásit, avšak studenti NEUVIDÍ své předměty a klasifikaci. Moodle je v současnosti plně dostupný vyučujícím, kteří mají pokyn do konce září uvést stránky svých předmětů do aktuálního stavu pro rok 2020/2021. Studenti budou mít přístup nahraný postupně během října v pořadí dle plánované distanční výuky pomocí webinářů, kdy již mají být aktualizace ze strany vyučujících hotové. Děkujeme za pochopení a doufáme ve Vaši spokojenost s nutnou distanční formou výuky.

S pozdravem za vedení školy,
doc. MUDr. Mgr. Jan Bydžovský, DiS., PhD.

Náhrada prezenční výuky distančními formami v souladu s nařízením KHS Sčk

Vážené studentky, vážení studenti,

nařízením Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 6/2020 s účinností ode dne 23. 9. 2020 do 31. 10. 2020 včetně se nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území Středočeského kraje spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

a. individuální návštěvy knihoven a studoven;
b. individuální konzultace;
c. zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
d. laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
e. klinickou a praktickou výuku a praxi.

V souladu s tímto nařízením proběhne naplánovaná výuka distanční formou – webináři či e-learningem s využitím systému Moodle. Praktická cvičení a odborná praxe zůstávají nedotčeny. O dalších případných opatřeních a změnách Vás budeme informovat.

Druhé kolo zápisů ke studiu od akademického roku 2020/2021 pro Bc. stupeň a Mgr. stupeň studia

Vážení uchazeči,

oznamujeme Vám, že druhé kolo zápisů od akademického roku 2020/2021 pro Bc. stupeň studia a zároveň zápis pro Mgr. stupeň studia se uskuteční ve dnech 16. 10. 2020 – 18. 10. 2020 následovně:

16. 10. 2020

15:00 – 18:00   Bc. studium Ošetřovatelství

17. 10. 2020

  9:00 – 12:00   Bc. studium Sociální práce
13:00 – 14:00   Bc. studium Urgentní zdravotní péče
prosíme dostavit se již ve 12.00 do Posluchárny 1, kde před zápisem proběhne informační schůzka s garantem oboru
první výuka, předmět Předlékařská první pomoc, bude ve dnech 28. 10. (přednáška) a 29. 10. (povinné cvičení)
14:30 – 16:00   Mgr. studium Ošetřovatelství

18. 10. 2020

  9:00 – 11:00   Mgr. studium Sociální práce
11:30 – 13:00   Mgr. studium Veřejné zdravotnictví

Na zápis je třeba si přinést:

  • 2× průkazovou fotografii formátu 35×45 mm,
  • lepidlo,
  • pero,
  • doklad o zaplacení zápisného+školného za zimní semestr, na základě kterého bude uchazeč zapsán ke studiu.

Systém Moodle odstaven za účelem údržby před zahájením nového akademického roku

Vzhledem ke skutečnosti, že akademický rok 2019/2020 skončil k 31. 8. 2020, do kdy měly být splněny všechny studijní povinnosti, je systém Moodle plánovaně odstaven ke dni 7. 9. 2020 za účelem údržby, zejména upgradu na vyšší verzi. Vyučující o tomto byli včas informováni, aby neplánovali od tohoto dne v Moodlu žádné aktivity. Opět dostupný bude v akademickém roce 2020/2021 po proběhnutí všech zápisů a aktualizace databáze studentů. Děkujeme za pochopení.

Zápis ke studiu od akademického roku 2020/2021 pro Bc. stupeň

Vážení uchazeči o bakalářské studium na VŠZaSP sv. Alžbety v Příbrami,

oznamujeme Vám, že zápis ke studiu od akademického roku 2020/2021 se uskuteční ve dnech 16.-18. 9. 2020 následovně:

16. 9. 2020

  9:00-12:00     Ošetřovatelství A-M
13:00-16:30     Ošetřovatelství N-Z

17. 9. 2020

  9:00-12:00     Sociální práce A-K
13:00-15:00     Sociální práce L-P
15:00-18:00     Sociální práce R-Z

18. 9. 2020

  9:00-11:00     Urgentní zdravotní péče
po zápisu prosíme neodcházet, bude informační schůzka s garantem oboru v Posluchárně 1 po zapsání všech uchazečů
11:00-12:30     Veřejné zdravotnictví a Laboratorní vyšetřovací metody
– pouze v případě, že uchazeč obdrží rozhodnutí o přijetí do 16. 9. 2020

Na zápis je třeba si přinést:

  • 2× průkazovou fotografii formátu 35×45 mm,
  • lepidlo,
  • pero,
  • doklad o zaplacení zápisného+školného za zimní semestr, na základě kterého bude uchazeč zapsán ke studiu.

Ředitelka ústavu, Dagmar Kalátová, byla jmenována řádnou profesorkou ošetřovatelství


Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenské republiky, 14. 7. 2020 v 11 hodin slavnostně jmenovala Dagmar Kalátovou, ředitelku Ústavu sv. Jana Nepomuka Neumanna Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, řádnou profesorkou ošetřovatelství.

Paní profesorka vystudovala obor zdravotní sestra na Střední zdravotnické škole v Příbrami, poté nastoupila na dětské oddělení příbramské nemocnice a sloužila též na zdravotnické záchranné službě, v té době provozované příbramskou nemocnicí. Dalším studiem kombinované aprobace Péče o nemocné a Pedagogika pokračovala na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze, rigorózním řízením a doktorským studiem Ošetřovatelství na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě, kde v tomto oboru v roce 2010 také habilitovala. Z její pedagogické kariéry a úspěchů je třeba vyzdvihnout především založení příbramské pobočky Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě v roce 2006, později pojmenované akademickým senátem univerzity Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, kterou vede a rozvíjí dosud. Zasadila se o postupné rozšíření původní nabídky studijních programů Ošetřovatelství a Sociální práce o programy Urgentní zdravotní péče, Veřejné zdravotnictví a Laboratorní vyšetřovací metody ve zdravotnictví. Její výborný klinický přehled a velmi praktický přístup se odráží ve stylu vedení školy, kdy ve zdravotnických oborech neodděluje ošetřovatelství od medicíny, ale naopak klade důraz na klinické předměty a výuku především prostřednictvím odborníků z praxe a lékařů atestovaných v příslušných oborech, což je dnes spíše světlou výjimkou. Jak sama říká, ošetřovatelství je především o péči o nemocné a jejich nemocemi se zabývá medicína, proto jsou dobré medicínské znalosti nezbytné i pro nelékaře. S nemenším nasazením ale pečuje o vysokou úroveň a rozvoj studijních programů ostatních oborů. Ve své profesi se věnuje především klinickému ošetřovatelství se zaměřením na interní choroby a pediatrii. Je také posuzovatelkou Slovenské akreditačné agentúry pre vysoké školstvo pro obor ošetřovatelství.

Paní profesorce gratulujeme a v její další profesní kariéře i osobním životě jí za všechny zaměstnance i studenty přejeme mnoho úspěchů a uspokojení a především pevné zdraví!