Menu Zavřeno

Protiepidemická opatření na VŠ platná od 10. 5. 2021

S účinností ode dne 3. května 2021 od 00:00 hod. se na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (jako Příloha č. 1 Usnesení vlády ČR ze dne 29. dubna 2021 č. 423) omezuje provoz vysokých škol následujícím způsobem: 

1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky v místnosti více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů posledních ročníků,
b) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, studijního programu veterinární lékařství a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a
c) účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba),

* * *

Souhrn protiepidemických opatření:
• evidence přítomných studentů, uchazečů o studium a pracovníků vysoké školy, popř. dalších přítomných osob pro možnost zpětného trasování,
• dostupná dezinfekce rukou přípravky s virucidní účinností proti obalovaným virům minimálně v místě vstupu do budovy a u vstupu do výukové místnosti, na hygienickém zařízení,
• ochrana dýchacích cest respirátorem třídy nejméně FFP2,
• tam, kde je to možné, využít možnosti výuky ve venkovních prostorách (např. sportovní aktivity),
• výuka při otevřených oknech, tam kde to není možné, důkladné větrání před, v průběhu a po ukončení výuky / zkoušení,
• dezinfekce povrchů přípravky s virucidní účinností proti obalovaným virům během střídání skupin uchazečů o studium/studentů,
• denní úklid na vlhko a dezinfekce povrchů přípravky s virucidní účinností proti obalovaným virům.

Praktická, klinická, laboratorní, experimentální a umělecká výuka:
• ve skupinách po max. 25 osobách (studenti + vyučující), rozestupy min. 1,5 m
• co nejvíc homogenní skupiny studentů, je-li to organizačně možné (omezit střídání členů skupiny na nezbytné minimum).